Projekt flexibilnej starostlivosti

 

Klub detí Školička

08/2018 – 07/2020

Dopytovo – orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

www.employment.gov.sk

www.ia.gov.sk

 

 

O projekte

Hlavným cieľom projektu „ Klub detí Školička“ je zlepšením podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami najmä žien prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu – Podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.) a podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti  s dôrazom na inovatívne prístupy –  v našom prípade je to prevádzka  Klubu detí Školička na Panenskej 4 v Bratislave, kde poskytujeme flexibilnú starostlivosť deťom vo veku 3- 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou podľa individuálnej potreby rodičov. Flexibilnú starostlivosť o deti poskytujeme v prevádzkových časoch od 7:30 do 17:00 počas pracovných dní. Pokrytie individuálnej potreby flexibilnej starostlivosti – v neskorších poobedňajších hodinách popr. počas víkendov bude prebiehať individuálne, po osobitnej dohode s rodičmi. Prevádzka Klubu detí Školička je celoročná.

Klub detí Školička je existujúce zariadenie, starostlivosť o deti uvedenej vekovej kategórie sme už v rámci klubu poskytovali, realizácia projektu nám umožňuje rozšíriť kapacitu zariadenia a poskytnúť miesta aj deťom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

Doba realizácie projektu je 24 mesiacov, projekt sme začali realizovať 15.8.2018 spustením poskytovania služby flexibilnej starostlivosti. Projekt flexibilnej starostlivosti plánujeme udržať dlhodobo.

Cieľovou skupinou projektu sú nielen ženy resp. rodičia po materskej, rodičovskej dovolenke, ale aj uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami, uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, zamestnanci a SZČO  s rodičovskými povinnosťami.