V centre Bratislavy, na Palisádach, existuje zaujímavá a netradičná škola, naozaj školička. Ide o školu rodinného typu, ktorá ponúka žiakom a rodičom kvalitné prostredie pre vzdelanie a výchovu. Paulíny Čalfovej – manažérky školy – sme sa opýtali, ako vyzerá škola rodinného typu.

V triede je menší počet detí a rodinná atmosféra, čo zaručuje individuálny prístup a prispôsobenie tempa a dynamiky podľa potrieb žiakov. Okrem „akademického napredovania” dbáme o zdravý emocionálny vývoj detí a ich emocionálne bezpečie, podporujeme ich v sebavzdelávaní a rozvoji vzťahov – sociálnej interakcii. Záleží nám na rozvoji celej osobnosti dieťaťa. Akým spôsobom sa vyučuje na školičke? Snažíme sa o kvalitnú, zmysluplnú a zaujímavú výučbu. Využívame moderné vyučovacie metódy (napr. Hejného matematiku), skupinové práce, projektové vyučovanie, prierezové témy, na hodinách striedame rôzne činnosti a veľa tvoríme. Deti sa denne hravou formou zoznamujú s anglickým jazykom. Zabezpečujeme vzdelávanie od nultého do štvrtého ročníka. Nultý ročník je určený pre 5 až 6-ročné deti, v ktorom sa aj naši najmenší stávajú súčasťou bádania a osvojovania si nových vedomostí.

Na akom legislatívnom základe vznikla vaša školička?

Naše deti využívajú možnosť individuálneho vzdelávania, ktorú umožňuje zákon o výchove a vzdelávaní. č. 245 / 2008 Z. z. §24 odsek 2, písmeno b. Tento zákon poskytuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1. stupeň ZŠ. Táto možnosť nie je v povedomí bežných rodičov a dokonca ani mnohí riaditelia ZŠ o nej nevedia. Ak o využití alternatívneho vzdelávania rodičia uvažujú, väčšinou využijú možnosť „domáceho vzdelávania“ (homeschooling), ktorému je vytýkaná izolácia dieťaťa od kolektívu vrstovníkov. My sme vytvorili (a treba dodať, že takýchto skupiniek je na Slovensku ešte zopár) vzdelávanie detí v malej skupinke, kde je zaručený individuálny prístup, ale dieťa rozvíja aj svoje sociálne zručnosti (ktoré verím, že sa tiež treba naučiť).

Ako prebieha výučba?

Takto vzdelávané deti sú zapísané na bežnej ZŠ, ktorá dieťaťu zabezpečuje školský vzdelávací program, raz za pol roka dieťa preskúša a vydáva vysvedčenie. Nám je umožnené, aby sme deti „predpísané“ vedomosti naučili ľubovoľným spôsobom, teda nemusíme sedieť v laviciach, ale môžeme sa učiť v múzeu, na výstavách, flexibilne reagovať na okolité dianie, využívať moderné pedagogické metódy a hlavne mať priestor na prirodzenú detskú zvedavosť.

Keby sa vás niekto opýtal, prečo sú vaše dve deti vzdelávané alternatívne, ako by ste stručne odpovedali?

Sú v prostredí, ktoré je pre dieťa emocionálne bezpečné. Deti chodia do školičky radi, vzdelávanie sa stáva prirodzenou a radostnou skúsenosťou, nie je za trest. Učivu rozumejú, vedomosti nie sú len namemorované a využívajú ich v praxi. Je u nich rozvíjaná vnútorná motivácia, nemusia mať strach zo zlej známky alebo slovného zosmiešnenia. V malom kolektíve stihnú učivo prebrať viac do hĺbky, doma nemusíme školu suplovať a ostáva nám viac času na iné záujmy. Obe moje deti hrajú na hudobných nástrojoch nadpriemerne v porovnaní s ich rovesníkmi a jedna dcéra robí ešte aktívne gymnastiku, 12 hodín tréningu týždenne a umiestňuje sa na „stupienku“, pričom ich výsledky v škole sú stále výborné. V neposlednom rade spolupráca medzi učiteľom a rodičom je veľmi úzka (samozrejme záleží na záujme rodiča).

Pre aké deti je podľa vás tento typ vzdelávania vhodný?

Pre všetky bežné deti – nadané, šikovné i deti, ktoré potrebujú individuálny prístup. A deti, ktoré majú odklad nástupu do prvého roční- ka. Deti sa do nášho programu môžu zaradiť kedykoľvek v priebehu školského roka.

Prečo je konkrétne vaša školička dobrá? Určite pre kvalitu a atmosféru, ktorú tvorí výborný tím učiteľov a spolupracovníkov. Okrem charakteru vnímate zanietenie pre prácu s deťmi, ochotu hľadať riešenia, neustále sa vzdelávať… Sú to ľudia, ktorí z môjho pohľadu môžu byť pre deti vzormi, príkladmi. Som presvedčená, že pravé hodnoty sa nedajú deti naučiť výkladom tak ako iné „akademické“ vedomosti, ale príkladom nášho života. Máte kapacitu ešte pre ďalšie deti? V sú- časnosti sa nám otvorila kapacita pre prijatie nových žiakov. Ak máte túžbu dozvedieť sa viac, neváhajte nás kontaktovať.

rozhovor bol uverejnený v časopise InBA (str. 16)

http://inba.sk/assets/File.ashx?id_org=600185&id_dokumenty=3008