Sme komunita detí, žiakov, učiteľov a rodičov, ktorá vytvára láskyplné prostredie pre výchovu a vzdelávanie.

  • Prevádzkujeme materskú školu vrátane triedy predškolákov a vzdelávaciu skupinu – Detské vzdelávacie centrum s triedami pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ. Pracujeme na tom, aby aj naša prevádzka pre školákov bola od septembra 2022 zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
  • Našim cieľom je poskytnutie láskyplnej podpory dieťaťu tak, aby sa naplno rozvinul jeho potenciál
  • Zameriavame sa na celkový rozvoj osobnosti; po fyzickej, duševnej i duchovnej stránke
  • Vo vzdelávacom procese akceptujeme jedinečnosť každého dieťaťa a prihliadame na jeho vývinové štádium. Posilňujeme vnútornú motiváciu dieťaťa, nepotláčame ju známkami, odmenami, trestami. Kladieme dôraz na hlboké porozumenie učiva. Vyučujeme v blokoch, s prihliadaním na aktuálnu situáciu v skupine. K vyučovaniu pristupujeme tvorivým spôsobom. Vzdelávací proces je nastavený tak, aby deti rôznych vekových skupín mohli aj spolupracovať. Deti vedieme k tomu, aby sa vedeli vzájomne prijať.
  • Vytvárame emocionálne bezpečné prostredie a podporujeme emocionálny rozvoj a vnútornú stabilitu detí
  • Budovanie sociálnych zručností dieťaťa, jeho komunikačných kompetencií a proaktívnych postojov je pre nás rovnako dôležité, ako akademické napredovanie
  • Hodnotová orientácia vzdelávania je postavená na židovsko-kresťanskom kultúrnom a duchovnom dedičstve

Paulína Čalfová

Je nositeľkou vízie školy, ktorá vychádza z jej špecifického záujmu o komunitný rozvoj. Roky sa zaujíma o to, ako možno vytvoriť v spoločnosti priestor pre rast hodnotovo i vnútorne stabilných ľudí, kvalitných odborníkov a zrelých vodcov, ktorí dokážu zaujať svoje miesto v spoločnosti a neboja sa napĺňať svoje životné poslanie. Kvalitné vzdelávanie má v tomto horizonte dôležitý význam.

Jej profesionálne zameranie sa profilovalo cez štúdium a osobné skúsenosti v širokom spektre a zábere; vyštudovala Štátne konzervatórium v Bratislave a Biblickú univerzitu Harvest International Ministries v Českej republike. Štúdium si  rozširovala  v zahraničí na prestížnej Weber College v USA a Live School 2000 v Juhoafrickej republike. Následne sa zapojila do programu Comunity development v oblasti Karamajong (Uganda). Pobyt v zahraničí sa stal pozitívnym medzníkom v jej osobnom aj profesijnom živote. Osobný príklad vedúcich osobností oboch škôl, ktorí mali na zreteli budovanie ľudí viac, než budovanie ich úspešných organizácií, zanechal výraznú stopu v jej pohľade na vzdelávanie a na priority sociálneho rozvoja detí i dospelých. Po návrate do vlasti sa venovala práci s komunitou v rámci projektov zameraných na osobnostný rozvoj a vzdelávanie. S príchodom rodiny sa prirodzene jej záujem rozšíril o problematiku výchovy a vzdelávania detí a mládeže. V tejto oblasti bola iniciátorom niekoľkých úspešných projektov týkajúcich sa detských centier. Budovanie školy rodinného typu sa opiera o mnohé skúsenosti z tejto práce.

Martina Rosová

Svojím pedagogickým prístupom sa usiluje podporovať to, aby deti mohli vyrastať v zdravom, bezpečnom, podnetnom a tvorivom prostredí. Jej presvedčením je, že škola i škôlka rodinného typu by mala deťom pomôcť cítiť sa “ako doma”, a teda vytvoriť im priestor pre autentický rozvoj podľa ich individuálnych potrieb.

Pedagogické vzdelanie získala pre rôzne stupne výchovy a vzdelávania a s rozličným zameraním;  od predškolskej pedagogiky a učiteľstva pre primárne vzdelávanie (PdgF UK v Bratislave), cez špeciálnu pedagogiku, zameranie na sluchovo postihnutých (PdgF UK v Bratislave, Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave). Štúdium si rozširovala aj v zahraničí (medzinárodná škola ICMI v Indii). Je absolventkou biblickej školy Christiana pre pracovníkov s deťmi.  Učiteľstvo je nielen jej profesiou ale aj záľubou. Preto svoje pedagogické vedomosti a zručnosti stále rozširuje. Získala Certifikát v metodike výučby matematiky podľa prof. Hejného.

Má tiež rozsiahlu pedagogickú prax. Pracovala ako učiteľka v materskej škole a ako asistentka učiteľa a učiteľka v škole OZ Milované dieťa. Má lektorské skúsenosti; niekoľko rokov pôsobila ako pedagóg v tíme biblickej školy Christiana, školila pracovníkov s deťmi na rôznych kurzoch, seminároch, skoleniach, detských táboroch a konferenciách. Pravidelne viedla tím detských pracovníkov v OZ Christiana, pracovala v detských táboroch, pri organizovaní rôznych programov pre deti a cele rodiny. Založila a niekoľko rokov viedla DKC Ako Doma, ktoré dodnes funguje v Bratislave – v mestskej časti Dúbravka.

Je vedúcou pedagogického tímu školy a v tomto školskom roku učí triedu štvrtákov.

Andrea Hažerová

Pedagóg pre triedu prvákov.

Miriam Ludvigová

Pedagóg pre triedu predškolákov.

Janka Maľová

Pedagóg pre triedu škôlkárov.

Bohunka Šalingová

Pedagóg pre piaty ročník.

Zuzana Lazarová

Pedagóg pre druhý ročník.

Martina Proksová

Pedagóg pre tretí ročník.

Zuzana Jurkovičová

Pedagóg pre triedu škôlkárov.

Libuška Tomášková

Pedagóg pre triedu predškolákov.

Timotea Vráblová

Odborná poradkyňa, lektorka a je súčasťou rozvojového tímu školy. Profesionálne sa venuje literatúre, problematike čítania a psychológii umenia

Je zakladateľkou IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA, medzinárodného fóra (zahŕňa 77 krajín), ktoré sa venujú problematike čítania s porozumením, výskumu čítania a jeho vplyvu na osobnosť detí  i dospelých. Pôsobila ako spolupredsedkyňa otvorenej komisie expertov pri EU komisii pre kultúru a vzdelávanie v Bruseli zameranú na podporu čítania (2015 – 2016).

Pracuje ako literárna vedkyňa v Ústave slovenskej literatúry SAV.  Prednáša detskú literatúru a Psychológiu detského diváka na VŠMU na Katedre bábkarskej tvorby.

Recenzuje knižnú tvorbu pre deti, každoročne hodnotí celoročnú produkciu pôvodnej tvorby pre Knižnú revue. Autorsky spolupracuje so Slovenským rozhlasom.

Je autorkou projektu Dávid  zameraného na bilingválne vzdelávanie na ZŠ.

Školí učiteľov a knihovníkov prostredníctvom seminárov a workshopov o čítaní, literatúre a tvorivom písaní (aj v zahraničí: Veľká Británia, USA, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Mexiko ).

Spolupracuje s Vydavateľstvom TRIO PUBLISHING na edícii ANALFABETA NEGRAMOTNÁ – ČÍTAME S POROZUMENÍM, v rámci ktorej vychádzajú kvalitné knižky pre deti (rôzneho veku) spolu s príručkami, ktoré rozvíjajú ich vnímanie textu.

Založila  IHRISKO ČÍTANIA TIMOTEY VRÁBLOVEJ (Centrum pre rozvoj čítania s porozumením), v rámci ktorého pracuje s deťmi a dospelými prostredníctvom workshopov, seminárov i poradenskej činnosti.

Emil Rešetár

asistent/ office manager

kontakt:
emil.resetar@skolicka.sk