Zásady prijímania detí do materskej škôlky

Súkromná materská škola, v súlade s § 59 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov vydáva Zásady prijímania detí do Súkromnej materskej školy Panenská 4, Bratislava.

§ 1
Úvodné ustanovenia

V Zásadách prijímania detí do materskej školy sú upravené podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole.

§ 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale bol mu odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.
 2. Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a dieťa s odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.
 3. Do materskej školy možno výnimočne prijať aj dieťa od dvoch rokov veku.
 4. prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy vydaním písomného rozhodnutia.
 5. Na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.

§ 3
Postup pri prijímaní detí do materskej školy

 1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov.
 2. Do materskej školy sa prijímajú deti aj priebežne, ak sú v materskej škole voľné miesta.
 3. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy riaditeľ materskej školy zverejní na webovom sídle materskej školy a obce.
 • Predkladanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok sa uskutoční v termíne od 30. apríla do 31. mája daného roka. Žiadosť je možné doručiť osobne na prevádzku materskej školy, zaslať poštou, alebo elektronickým podaním. Miesto a presný čas zápisu do materskej školy zverejní riaditeľ materskej školy na pracovisku materskej školy a na webovom sídle materskej školy.
 • Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok zákonní zástupcovia podávajú spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa.
 • O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ materskej školy.
 • Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať, riaditeľ materskej školy rozhodne o prijatí podľa  poradia:
  • a) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov,
  • b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • c) deti, ktorých starší súrodenci sú žiakmi Súkromnej MŠ, Panenská 4, Bratislava, alebo Detského vzdelávacieho centra Školička,
  • d) deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 4 – 3 roky,e) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2 roky.
 • Riaditeľ materskej školy pri výbere detí do triedneho kolektívu prihliada:
  • na vyvážený pomer chlapcov a dievčat
  • dve miesta v triede pre najmladšie deti sú rezervované pre zákonných zástupov, ktorí sú členmi ŽNO.
 • Žiadosť o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa doručiť poštou, osobne na prevádzke materskej školy, alebo elektronickým podaním. Žiadosť o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy riaditeľ zverejní na webovom sídle materskej školy. K žiadosti zákonný zástupca dieťaťa musí priložiť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Žiadosti o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy možno vyhovieť, ak je v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesto, alebo sa miesto v triede materskej školy uvoľní v priebehu školského roka.
 • Uvoľnené miesto musí riaditeľ materskej školy prednostne ponúknuť uchádzačom, ktorým nebolo vyhovené v rámci prijímania do materskej školy na základe zápisu.

V Bratislave 1.9.2020